Financieel steunen van “Wij vakantie…….Zij ook”
 
Onder “Financiering van de stichtingsactiviteiten” is uiteengezet hoe de Stichting aan de middelen is gekomen en komt.
De laatste jaren is er sprake van een duidelijke afname van inkomsten
In de periode 1976 t/m 2019 maakten ca. 5950 personen met een beperking (incl. gezinsleden) gebruik van de voorzieningen van onze Stichting. De uitgaven voor vakanties bedroegen in die periode € 421.500,--
Dit heeft uiteraard een fors beslag gelegd op onze middelen. Om de doelstelling ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren zijn wij blij met alle steun die we krijgen.
Dat kan zijn:
  • een gift. Dit kan door overmaking op bankrekening NL27 RAB0 01586 33660  t.n.v. de Stichting “Wij vakantie….Zij ook”
    te Wijchen o.v.v. “gift”. Giften komen ook binnen in de vorm van de receptie-opbrengst bij de viering van een bedrijfs-of huwelijksjubileum
  • een schenking bij notariële akte tijdens uw leven.
  • begunstigen van de Stichting in uw nalatenschap in de vorm van een legaat of door de Stichting als erfgenaam te benoemen. 
Door een schenking bij akte of nalatenschap  geeft u uw geld een bijzondere en herkenbare bestemming waar veel mensen met een beperking in Wijchen mee gebaat zijn, nu en in de toekomst. 
Onderstaand in een kort overzicht de mogelijkheden: 
• Nalatenschap (testament)
De term “laatste wil” komt niet uit de lucht vallen. Het is goed en het geeft een rustig gevoel om zelf richting te geven aan uw nalatenschap. Hiervoor stelt u bij de notaris een testament op waarin u behalve nalaten aan naasten ook begunstiging van een goed doel, zoals de Stichting “Wij vakantie…..Zij ook”, vast kunt leggen. Dit kan door onze Stichting als erfgenaam te benoemen of als legataris.
• Erfstelling 
Met het benoemen tot erfgenaam maakt u kenbaar onze Stichting voor een bepaald deel van uw nalatenschap te willen begunstigen. 
• Legaat 
Een andere mogelijkheid is het vermaken van een vastgesteld bedrag of bepaalde goederen.
De bepaling die hiervoor in  uw testament wordt opgenomen, heet een legaat. Onze Stichting wordt dan uw legataris.
• Schenkingsakte 
Een andere bijzondere manier om onze Stichting te steunen is met een schenking bij akte tijdens uw leven.
Hiermee legt u een vaste, jaarlijkse gift voor een periode van minstens vijf jaar vast in een notariële akte.  

. Periodiek schenken op basis van een schriftelijke overeenkomst
Vanaf 2014 bestaat de mogelijkheid om middels van een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze Stichting, een periodieke gift in geld voor een periode van minimaal 5 jaar vast te leggen.


• Fiscaal aantrekkelijk voor de Stichting
De Stichting  kan ingeval van het ontvangen van een schenking, legaat of erfstelling aangemerkt worden als een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI) en aanspraak maken op een bijzondere vrijstelling voor schenk- en erfbelasting.
• Vervallen status Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Als gevolg van een wetswijziging heeft de Stichting per 1 januari 2010 de status van ANBI verloren. Per deze datum dient een ANBI voor meer dan 90% het algemeen belang te dienen.
Volgens de Belastingdienst voldoet onze Stichting echter niet aan dit criterium omdat het in ongeveer gelijke mate het algemeen en het particulier belang dient. Dit betekent dat in het kader van de inkomstenbelasting een gewone of periodieke gift aan onze Stichting voor een particulier niet meer aftrekbaar is.
• Notariële akte op onze kosten.
Indien uw jaarlijkse bijdrage op de akte minimaal € 100,- bedraagt, betalen wij de notariskosten.
Middels het
antwoordformulier 
kunt u daarvoor een aanmeldingsformulier aanvragen. 
Natuurlijk kunt u ook een akte door uw eigen notaris laten opmaken. De kosten zijn dan voor eigen rekening.  
Interesse gewekt? Hoe dan verder? 
U beschikt nu over beknopte informatie over enkele bijzondere vormen van geven en de fiscale kanten daarvan.
Wilt u meer informatie over erfenissen, legaten en schenkingen bij akte stuurt u dan het op naar de Stichting “ Wij vakantie…..Zij ook” p/a Koeweg 13, 6602 CW te Wijchen.
U kunt voor nadere informatie ook telefonisch contact opnemen met de secretaris van onze Stichting, de heer Wim Beijer, telefoonnummer 024-6413823